PUBLISHED ISSUES

Complications of Subcutaneous Port Catheter Implantation and Treatment Strategies in Children // Çocuklarda Subkutan Port Kateter İmplantasyonuna Bağlı Komplikasyonlar ve Tedavi Stratejileri
Turkish Journal of Vascular Surgery

Vol 25 • Issue 2 • 2016: 66-72
« Go Back
Çocuklarda Subkutan Port Kateter İmplantasyonuna Bağlı Komplikasyonlar ve Tedavi Stratejileri
Complications of Subcutaneous Port Catheter Implantation and Treatment Strategies in Children

Onur DOYURGAN1, Uğur KARAGÖZ2, Mustafa KARAÇELİK2, Raziye Canan VERGİN3, Osman Nejat SARIOSMANOĞLU2
1Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır

2Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

3Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği, İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Amaç: Çocuk hastalarda implante edilen subkutan port kateterlerin yerleştirilmesi ve kullanımı sırasında karşılaşılan komplikasyonlar ve bunlarla mücadele konusundaki deneyimlerimizi literatür ışığında incelemeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde Kasım 2010 - Eylül 2016 tarihleri arasında 267 hastaya yerleştirilen 295 adet implante edilebilir subkutan port kateter olgusunun hastane kayıtları geriye dönük olarak tarandı. Hastaların demografik verileri, port boyutları, girişimin lokalizasyonu, kullanılan teknik, girişim ile ilgili perioperatif ve uzun dönemde karşılaşılan komplikasyonlar ve portun çıkartılma nedenleri incelendi.
Bulgular:Hastaların 122’si kız ve 173’ü erkekti, yaş ortalaları 6,1 ± 4,3 yıl (1 ay-17 yıl) idi. Toplam komplikasyon oranı %12,2 (n=36), en sık görülen komplikasyon ise %5,4 (n=16) ile port enfeksiyonu idi. Bunların %7,8’i (n=23) internal juguler ven, %4,4’ü (n=13) subklaviyan ven girişimi sonrasında meydana geldi. Perioperatif komplikasyonlar ve sıklıkları; pnömotoraks %1 (n=3), hemotoraks %0,7 (n=2), malpozisyon %0,7 (n=2), arter yaralanması %0,3 (n=1) ve aritmi %0,3 (n=1) olarak; uzun dönem komplikasyonlar ise port enfeksiyonu %5,4 (n=16), port trombozu %3,5 (n=10) ve port kırılması %0,3 (n=1) olarak bulundu. Olguların %9,5’inde (n=28) komplikasyon nedeniyle port kateter çıkartıldı. Tüm komplikasyonlar açısından karşılaştırıldığında juguler ve subklaviyan vene implantasyon arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı.
Sonuç:Uzun süreli tedavi alan çocuk hastalarda subkutan port kateter yerleştirilmesi tercih edilen, güvenli bir yöntemdir. Port kateterlerin kullanımının artmasıyla birlikte bunlarla ilişkili komplikasyonlarda da artış olduğu görülmektedir. Hekim, hemşire ve hasta ailesinin bilgilerinin arttırılması ve güncellenmesi ile komplikasyon oranlarının azalacağını düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: Kateterler; çocuk; intraoperatif komplikasyonlar; postoperatif komplikasyonlar

Objective: The aim of this study was to analyze the complications encountered during placement and use of subcutaneously implanted port catheters, and to review our experience on management of those complications in the light of the literature.
Material and Methods: Medical records of 295 implantable subcutaneous port catheters placed in 267 patients between November 2010 and September 2016 in our clinic were retrospectively reviewed. Demographics, port dimension, localization of the intervention, the technique used, complications encountered perioperatively and in the long-term, and the causes of port removal were analyzed.
Results: The numbers of females and males were 122 and 173, respectively, and the mean age of the patients was 6.1 ± 4.3 years (1 month-17 years). Total complication rate was 12.2% (n=36), and the most common complication was port infection (5.4%, n=16). Among the port infections, 7.8% (n=23) and 4.4% (n=13) developed at the intervention site, at internal jugular vein and subclavian vein, respectively. Perioperative complications and their rates were pneumothorax 1% (n=3), hemothorax 0.7% (n=2), malposition 0.7% (n=2), arterial injury 0.3% (n=1) and arrhythmia 0.3% (n=1). Long-term complications and their rates were port infection 5.4% (n=16), port thrombosis 3.5% (n=10), and broken port 0.3% (n=1). Port catheter was removed in 9.5% (n=28) of the cases due to complications. No statistically significant differences were found in overall complications, between the localization of the intervention, namely jugular and subclavian veins.
Conclusion: Implantation of subcutaneous port catheters in pediatric patients who are pllaned to have any long-term treatment is a safe and preferred method. Increasing use of port catheters has resulted in an increased rate of associated complications. Notification and update of the knowledge of the physicians, nurses and the families of the patients may decrease the complication rate.

Key words: Catheters; child; intraoperative complications; postoperative complications


Damar Cer Derg 2016;25(2):66-72


DOYURGAN O , KARAGÖZ U, KARAÇELİK M, VERGİN R C, SARIOSMANOĞLU O N
Complications of Subcutaneous Port Catheter Implantation and Treatment Strategies in Children

Copyright © 2012 Turkish Journal of Vascular Surgery