PUBLISHED ISSUES

Postoperative Venous Thrombosis:Frequency and Risk Factors in Patients Undergoing Isolated Coronary Artery Bypass Graft Surgery // İzole Koroner Arter Baypas Greft Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Postoperatif Venöz Tromboz: Sıklık ve Risk Faktörleri
Turkish Journal of Vascular Surgery

Vol 25 • Issue 2 • 2016: 59-65
« Go Back
Postoperative Venous Thrombosis:Frequency and Risk Factors in Patients Undergoing Isolated Coronary Artery Bypass Graft Surgery
İzole Koroner Arter Baypas Greft Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Postoperatif Venöz Tromboz: Sıklık ve Risk Faktörleri

İhsan ALUR1, Kadir AĞLADIOĞLU2, Tevfik GÜNEŞ1, Hayati TAŞTAN1, Gökhan Yiğit TANRISEVER1, Hande ŞENOL3, Bilgin EMRECAN4
1Departments of Cardiovascular Surgery, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli

2Departments of Radiology, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli

3Departments of Biostatistics,Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli

4Departments of Cardiovascular Surgery,Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli

Objective: In this study, we investigated whether there was any difference between the extremity that was used for harvesting saphenous vein and the contralateral one with regard to frequency of venous thrombosis (VT) and the risk factors in patients who underwent coronary artery bypass graft (CABG) procedure.
Material and Methods: This prospective study included 102 patients who underwent isolated CABG operation. Frequency of VT was investigated in extremity that was used for harvesting saphenous vein and the contralateral one. A total of 102 patients (86 males and 16 females; mean age: 63 ± 9.99 years, ranging between 39 - 79 years) underwent CABG operation in our clinic between July 2013 and December 2014. The patients were examined with Doppler ultrasonography on postoperative day 5 to investigate development of VT.
Results: VT was detected in the extremity from which saphenous vein was harvested in 4 (3.92%) of 102 patients. No VT was detected in contralateral extremities. There was no statistically significant difference in terms of VT between the extremity from which saphenous vein is harvested and the contralateral extremity (p>0.05). In 24 (23.5%) patients, acute thrombosis was detected at great saphenous vein (GSV) stump in the saphenous vein-harvested extremity, and it was statistically significant (p<0.001). Male sex, body mass index and smoking were statistically significant parametes (p <0.05).
Conclusion: In CABG patients, thrombosis showed statistically significant associations with being male, BMI, and being a smoker. We recommend the use of color venous Doppler USG as a non-invasive test in the postoperative period since subclinical VT may develop in the CABG patients.

Key words: Coronary artery bypass; venous thrombosis; venous thromboembolism

Amaç: Bu çalışmada izole koroner arter baypas greft (KABG) operasyonu uygulanan hastalarda safen ven grefti (SVG) alınan ve alınmayan ekstremiteler arasında venöz tromboz (VT) sıklığı ve risk faktörleri açısından fark olup olmadığı araştırıldı.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya izole KABG ameliyatı yapılan 102 hasta alındı. SVG alınan ekstremite ve alınmayan ekstremitede VT sıklığı ve risk faktörleri araştırıldı. Temmuz 2013 - Aralık 2014 tarihleri arasında, kliniğimizde KABG operasyonu uygulanan 102 hasta (86 erkek, 16 kadın; ortalama 63 ± 9,99 yıl; dağılım 39-79 yıl) prospektif olarak incelendi. Hastalara VT taraması amacı ile postoperatif 5. günde renkli Doppler ultrasonografi yapıldı.
Bulgular: KABG yapılan 102 hastanın 4’ünde (%3,92) SVG hazırlanan ekstremitede VT tespit edildi. SVG çıkarılmayan kontralateral ekstremitede VT saptanmadı. SVG çıkarılan ve çıkarılmayan ekstremiteler karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). Yirmi dört hastada (%23,5) SVG çıkarılan bacakta vena safena magna güdüğünde akut tromboz tespit edildi. Bu sonuç istatistiksel açıdan anlamlıydı (p<0,001). Erkek cinsiyet, vücut kitle indeksi ve sigara içiciliği ile VT arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (p<0,05).
Sonuç: KABG uygulanan hastalarda VT gelişimi ile erkek cinsiyet, vücut kitle indeksi ve sigara içiciliği arasında istatiksel açıdan anlamlı ilişki saptandı. CABG hastalarında subklinik VT gelişebileceği için, postoperatif dönemde noninvazif bir test olan renkli venöz Doppler ultrasonografi yapılmasını öneriyoruz.

Anahtar kelimeler: Koroner arter baypas; venöz tromboz; venöz tromboembolizm


Damar Cer Derg 2016;25(2):59-65


ALUR İ , AĞLADIOĞLU K, GÜNEŞ T , TAŞTAN H, TANRISEVER G Y, ŞENOL H, EMRECAN B
Postoperative Venous Thrombosis:Frequency and Risk Factors in Patients Undergoing Isolated Coronary Artery Bypass Graft Surgery

Copyright © 2012 Turkish Journal of Vascular Surgery