PUBLISHED ISSUES

Analysis of Upper Limb Vascular Injuries // Üst Ekstremite Vasküler Yaralanmalarının Değerlendirilmesi
Turkish Journal of Vascular Surgery

Vol 25 • Issue 2 • 2016: 51-58
« Go Back
Üst Ekstremite Vasküler Yaralanmalarının Değerlendirilmesi
Analysis of Upper Limb Vascular Injuries

Abdurrahim ÇOLAK, Uğur KAYA
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kalp Damar Cerrahisi AD, Erzurum,

Amaç: Ciddi fonksiyon bozuklukları, uzuv kaybı ya da ölüm gibi sonuçları olan üst ekstremite arter yaralanmalarının tedavisinde hızlı resüsitasyon, erken vasküler cerrahi girişim ve eşlik eden yaralanmaların onarımı gerekmektedir. Üst ekstremite arter yaralanmalarının düşük amputasyon oranlarına bağlı olarak alt ekstremiteye oranla daha az ilgi çektiği görülmektedir. Fakat morbidite oranları sinir yaralanmalarından dolayı yüksektir. Bu çalışmada üst ekstremite vasküler yaralanması geçiren hastalarımızı retrospektif olarak sunmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde Mart 1998-Ağustos 2013 yılları arasında toplam 126 hasta üst ekstremite yaralanması nedeni ile opere edilmiştir. Olguların 118 (%93)’i erkek, 18 (%7)’i kadın olup, ortalama yaş 21,4 ±14,3 yıl idi. Etiyolojide hastaların 86 (%68)’sı delici kesici alet yaralanması, 15 (%12)’i ateşli silah yaralanması, 7 (%5)’si künt travma, 6 (%5)’sı iş kazası, 5 (%4)’i araç içi veya araç dışı trafik kazası, 3 (%2)’ü yüksekten düşme, 1 (<%1)’i deprem, 1 (<%1)’i yanık, 1 (<%1)’i operasyon anındaki vasküler yaralanma nedenli idi. Ortalama iskemi zamanı 9,6 saat olup, MESS skoru ortalamsı 6,1 idi.
Bulgular: Operatif girişim olarak olguların 53’ünde (%42) ven greft interpozisyonu en çok tercih edilen yöntem olup, bunu olguların 50 (%39)’sinde yapılan primer (uç-uca) anastomoz izledi. Olguların 16 (%12)’sına primer lateral tamiri, 5 (%4)’ine ligasyon,1 (<%1)’ine sentetik vasküler greft ile interpozisyon uygulandı. Vakaların bir kısmında vasküler yaralanmalara ilaveten yandaş nörojenik, kas doku, tendon, kemik yapı yaralanmaları da görülmüş olup, bunlardan nörolojik yapıların yaralanmaları %13 ile (17 olguda) yandaş organ yaralanmalarında ilk sırayı oluşturmaktadır.
Sonuç: Subklavian ve aksiller yaralanmalar vasküler yapıların diğer yapılarla komşuluklarından dolayı nörojenik, yumuşak doku ve osseöz yaralanmalara sık eşlik ettiği için, fonksyon kaybı ve amputasyon oranı distal yaralanmalara nazaran daha fazladır ve bu yaralanmalarda erken müdahale önem arz etmekt edir.

Anahtar kelimeler: Brakiyal arter; kol yaralanmaları; üst extremite

Objective: Arterial injuries of upper extremity may cause important functional defects, limb loss or death. Treatment necessitates an emergent resuscitation, early vascular surgery and repair of the injuries. Upper limb vascular injuries attract less interest when compared to the lower limb injuries due to the lower amputation rates. However upper limb vascular injuries cause more morbidity due to nerve injuries. In this paper, we aimed to retrospectively analyze and present our patients with upper limb vascular injuries.
Material and Methods: We retrospectively analyzed 126 patients that admitted to our clinic with upper limb injury between March 1998 and August 2013. There were 118 (%93) males and 18 (%7) females, and the mean age was 21.4± 14.3 years. The etiology was stab wounds in 86 (68%), gunshot wounds in 15 (12%), blunt trauma in 7 (5%), work accident in 6 (5%), vehicle or non-vehicle traffic accidents in 5 (4%), falling from heights in 3 (2%), earthquake in 1 (<1%), burn in 1 (<1%), and surgical trauma in 1 (<1%) patient. The mean duration of ischemia was 9.6 hours, and the mean MESS score was 6.1.
Results: Interposition vein graft was the most frequently used method which was performed in 53 (42%) cases. Second most frequent method was primary anastomosis performed in 50 (39%) patients. Primary lateral repair was performed in 16 (12%) cases, ligation was performed in 5 (4%) cases, and interposition with synthetic vascular graft was done in one (<1%) patient. Additional neurogenic, muscle, tendon and bone injuries were also detected in some patients. Nerve injuries were the most frequent accompanying injuries that were observed in 17 (13%) patients.
Conclusion: Due to their close relationship with neighboring tissues, subclavian and axillary injuries are usually seen together with neurogenic, soft tissue and osseous injuries. Therefore, functional defects and amputation rates of subclavian and axillary injuries are high when compared to distal injuries. Thus early intervention is crucial for such type of injuries.

Key words: Brachial artery; arm injuries; upper extremity


Damar Cer Derg 2016;25(2):51-58


ÇOLAK A , KAYA U 
Analysis of Upper Limb Vascular Injuries

Copyright © 2012 Turkish Journal of Vascular Surgery